Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Шукаємо у нас
Сайт "Чомучка"
 
Лічильник
Користувачі : 619
Зміст : 266
Посилання : 78
Переглянути хіти змісту : 3655158
На даний момент 17 гостей на сайті
Головна МетодКЛАС «Бiблiотека на допомогу професiйному самовизначенню»

«Бiблiотека на допомогу професiйному самовизначенню»

Аналiз даних
вiдiбраних шляхом а
нкетування «Бiблiотека на
допомогу професiйному самовизначенню
»


Виходячи з основних функцiй бiблiотеки: iнформацiйної,
освiтньо
ї, виховної - на неї покладаються завдання
професiйної освiти, яке передбачає формування в учнiв знань про свiт сучасних професiй та свiдоме ставлення до
вибору професi
ї залежно вiд бажань та можливостей
особистостi.


  З аналiзу анкетних даних стає зрозуміло, що читання для багатьох користувачiв є лише задоволенням, а не самоосвітою. Менша половина опитаних читає науково-популярну лiтературу, переважна бiльшiсть - художню лiтературу зарубiжних авторiв.
 Джерелом iнформацiї для бiльшостi є словники, енциклопедії, довiдники. Каталоги і картотеки не є головними носiями iнформацiї.
 Щодо масової роботи бiблiотеки, то бiльшість користувачiв хотіли б частiшого проведення оглядiв лiтератури. Тобто, прагнуть ширшої iнформації про книги .
  Користувач
i не дуже обiзнанi в iснуваннi ряду нових професiй, якi витребувані на ринку працi, а найбiльший вплив на вiдбiр майбутньої  професії  мають батьки.
  Переважно користувач
i хочуть бути вчителями, лiкарями, юристами, економiстами, - дещо традиційними професіями як для сучасного суспільства, а , отже, це говорить про вузьку обізнаність в профпотребах сучасності.  


Виходячи з даного аналiзу необхiдно:

-         бiльш повно давати iнформацiю про професії, якi на ринку працi є бiльш затребуваними шляхом створення iнформацiйної бази даних;

-          ознайомити учнів iз шляхами професiйної пiдготовки на державному рiвнi та умовами оволодiння конкретними професiями;

-         формувати в учнiв позитивне ставлення до професiй, попит на якi актуалiзований соціально-економiчним розвитком суспiльства;

-         формування бiблiотечного фонду, маючи за пiдгрунтя монiторинг читання користувачiв, анкетування, опитування, тобто - поповнювати фонд фаховими виданнями, якi є складовими, профорiєнтацiйними в роботi серед молодi;

-         визначення використання фонду перiодичних видань, попиту на перiодику;

-         ознайомити користувачiв з професiями, якi необхiднi нашому мiстечку, вимогами про набуття цих професiй;

-         проведення профорiєнтацiйних заходiв а саме:

              -  дiлових iгр, дискусiй, бесiд, конкурсiв на кращий захист професiй, готувати рекомендацiйні  списки  лiтератури за спецiальностями з описами професiй;
            - проводити цикл книжкових виставок: «Профес
iйному
самовизначенню -
iнформацiйна підтримка» ;
            -проводити огляди не лише науково- популярної л
iтератури, а й художньої, де висвiтлено свiт рiзних професiй, життя людей, якi зайнятi в рiзних сферах дiяльностi, оскільки саме художнє слово бiльш чiтко i ясно вiдображає внутрiшнiй свiт людини, розкриває її саме в творчому робочому процесi;
          - шляхом бес
iд, оглядiв лiтератури, диспутiв, творчих зустрiчей iз людьми рiзних професiй досягати бiльшого впливу на професiйний вибiр користувачiв, щоб вирвати iх iз шаблону, що найкращими  порадниками є лише батьки. Тобто навчити дiтей при виборi професiї бiльш прислухатись до власного Я;
          - фонд бiблiотеки поповнювати лiтературою професiйного спрямування;

          - використовувати наявні технології для рівного спілкування з юним користувачем;

        - використовувати нові форми роботи з читачем.

  Загалом бібліотека за своїм призначенням покликана доводити  інформацію до користувача всіма можливими засобами і методами. Наразі сьогодні ми спроможні йти в ногу з часом, використовуючи новітні технології, сучасне обладнання, що дозволяє тримати нерозривний зв’язок з юним користувачем бібліотеки, спілкуватись на рівні 21 століття. А тому значущість бібліотечних закладів в сучасному самовизначенні особистості не перебільшена і необхідна
 
Дитяча бібліотека ХХІ ст. це...